Vládny audit

Pôsobnosť, kompetencie a právomoci v oblasti vládneho auditu

Úrad vládneho auditu vykonáva s pôsobnosťou pre celé územie SR vládny audit verejných financií v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v povinných osobách podľa § 19 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole  a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v:

orgáne verejnej správy, obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny audit verejných financií, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu, a ich použitie, právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa alebo v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom v osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné financie, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, inej osobe, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napríklad zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Základné pravidlá výkonu vládneho auditu sú upravené v § 20 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a postupoch pre výkon vládneho auditu.

Úrad vládneho auditu vykonáva vládny audit v súlade s postupmi pre výkon vládneho auditu:

1. Postupy pre vládny audit vlastných zdrojov

2. Postupy pre výkon vládneho auditu medzinárodných zdrojov na programové obdobie 2014-2020, Postupy pre výkon vládneho auditu pre oblasť vnútorných záležitostí v programovom období 2014-2020

Link: http://www.partnerskadohoda.gov.sk

Späť na vrch stránky

Správny orgán

Pôsobnosť správneho orgánu ÚVA

 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
 • plní ďalšie úlohy v zmysle osobitných predpisov (napr.: Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 •  vykonáva správu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok štátu a postupuje v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zastupuje ÚVA, resp. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi štátnej správy, NKÚ SR a jeho expozitúrami, policajným zborom, prokuratúrou, súdmi, súdnymi exekútormi, správcami konkurzných podstát a likvidátormi,
 • vydáva potvrdenia o vedení, resp. nevedení správneho konania a vysporiadaní záväzkov voči štátu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o vedení/nevedení správneho konania a vysporiadaní záväzkov voči štátu

V písomnej žiadosti o vydanie potvrdenia je potrebné uviesť:

 • základné kontaktné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa; dátum narodenia alebo IČO; adresa pobytu alebo sídlo; telefonický kontakt, príp. e-mailová adresa),
 • inštitúciu, na ktorú má žiadateľ toto potvrdenie predkladať,
 • presný názov projektu,
 • kód výzvy, operačný program, opatrenie, prioritu (prípadne konkrétne ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, kde je požiadavka predloženia potvrdenia Úradu vládneho auditu uvedená (do 31. 12. 2015 správ finančnej kontroly)),
 • termín predkladania žiadosti u poskytovateľa pomoci, ktorého povinnou prílohou je potvrdenie Úradu vládneho auditu (do 31. 12. 2015 správ finančnej kontroly),
 • meno a podpis žiadateľa.

Žiadosti sa podávajú bez kolkov.

Žiadateľom so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom v územných obvodoch:

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj

Úrad vládneho auditu
pracovisko Bratislava

oddelenie správneho konania

Drieňová 34
826 50 Bratislava

Telefón: 02/48 21 29 44

Email: silvia.korcakova(at)uva.sk

Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj

Úrad vládneho auditu
pracovisko Zvolen

oddelenie správneho konania

T. G. Masaryka 10 (P. O. BOX 194)
960 01 Zvolen

Telefón: 045/524 00 44

Email: jana.padysakova(at)uva.sk

Košický kraj
Prešovský kraj

Úrad vládneho auditu
pracovisko Košice

oddelenie správneho konania

Komenského 52
040 92 Košice

Telefón: 055/7967 526

Email: jarmila.vlckova(at)uva.sk

Späť na vrch stránky