Základné informácie

Sídlo:

T. G. Masaryka 10
P. O. BOX 194
960 01  Zvolen

Telefón: + 421 45 5240011
Fax: + 421 45 5240050
E-mail: uva(at)uva.sk 

Korešpondenčná adresa:

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

 

Príjmové účty ŠR pri platbách uložených sankcií:

SK16 8180 0000 0070 0055 0709
SK25 8180 0000 0070 0055 0741
SK47 8180 0000 0070 0055 0733

 

Príjmový účet ŠR Ministerstva financií SR:

SK74 8180 0000 0070 0032 5886

IČO: 50086821, DIČ: 2120168479, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Výdavkový účet ŠR: SK28 8180 0000 0070 0055 0784, BIC kód: SPSRSKBA

Späť na vrch stránky

O úrade

Úrad vládneho auditu

Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Úrad vládneho auditu zriadil s písomným súhlasom ministerstva financií Slovenskej republiky svoje pracoviská v Bratislave a v Košiciach a vo Zvolene.Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo financií “).Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).

Pôsobnosť Úradu vládneho auditu

  • plní úlohy v rozsahu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • je pri výkone svojej činnosti viazaný iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Úrad vládneho auditu:

  • vykonáva vládny audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o štátnej pomoci), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
  • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
  • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu (§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
  • poskytuje súčinnosť ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti podľa § 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu,
  • plní ďalšie úlohy neuvedené v § 4 ods. 4 ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Späť na vrch stránky

Predstavitelia ÚVA

JUDr. OĽGA POLÁŠKOVÁ

riaditeľka Úradu vládneho auditu a generálna tajomníčka služobného úradu

Vzdelanie:   Právnická fakulta UK Bratislava

Profesionálna prax:

2016 - súčasnosť / Úrad vládneho auditu

2010 – 2015 / Správa finančnej kontroly Bratislava

1990 – 2010 / Mesto Zvolen

1982 – 1990 / Mestský národný výbor Zvolen

Ing. RADOSLAV HUDÁK

vedúci pracoviska Zvolen

Ing. LADISLAV VULGAN

vedúci pracoviska Bratislava

JUDr. IVANA URDZÍKOVÁ

vedúca pracoviska Košice

Organizačná štruktúra