Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrany finančných záujmov EÚ. Implementáciu OP TP zabezpečuje Úrad vlády SR, ktorý bol uznesením vlády SR č. 233/2014 zo dňa 14. mája 2014 schválený ako Riadiaci orgán pre OP TP. Úrad vládneho auditu patrí v programovom období 2014-2020 medzi oprávnených prijímateľov v rámci OP TP a v nadväznosti na to realizuje viacero projektov.

Späť na vrch stránky

Ostatné projekty

Úrad vládneho auditu realizuje okrem aktivít financovaných z OP TP aj projekty patriace do oblasti podpory z prostriedkov technickej pomoci v rámci ďalších programov.